សូមអានលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមព្រៀងខាងក្រោមនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនេះទេ សូមកុំប្រើប្រាស់គេហទំព៍រនេះអោយសោះ។ យើងគិតថាអ្នកយល់ព្រមមាតិកានៃលក្ខខណ្ឌទំាងអស់នេះ ហើយអ្នកបានប្រើប្រាស់គេហទំព័រ CareerLink.asia។

CareerLink.asia ("CareerLink.asia"ឬ"យើង") គឺជាបណ្តាញគេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិក។ អ្នកស្វែងរកការងារ អាចរកមើលការងារ និងអាចបង្កើតប្រវត្តិរូបសង្ខេបបានទៀតផង។ យើងក៏បានរៀបចំវិធីសាស្រ្តដែលចំាបាច់និងមាន សារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីស្វែងរកការងារដែលសាកសមសំរាប់ខ្នួនអ្នក។ ប៉ុន្តែ និយោជកក៏អាចផ្សព្វផ្សាយការងារនិងអាចស្វែងរកប្រវត្តិរូបសង្ខេបបានដែរ។
សេវាកម្មនេះផ្តល់ជូនដោយ CareerLink.asia។


1. ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ CareerLink.asia ដោយយល់ព្រមនឹងគោលការណ៏លក្ខខណ្ឌឯកជនភាព។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេ សូមកុំប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអោយសោះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងសំរាប់ជាសមាជិក សូមចុះឈ្មោះជាមួយ CareerLink.asia ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលយើងបានបង្កើត។ យើងមានសេវាកម្មបង់ប្រាក់ និងសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើ។ សូមពិនិត្យមើលមុនពេលប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកក៏ត្រូវទ្រំាទ្ររាល់ការចំនាយទំាងអស់ដើម្បីអោយដំនើរការគេហទំព័រ CareerLink.asia ហើយអ្នកក៏ត្រូវមានទនួលខុសត្រូវទំាងអស់ក្នុងការដំនើរការគេហទំព័រ CareerLink.asia និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។


2. សេវាកម្មនិងការហាមឃាត់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង
 
តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ភាគីទីបី
ប្រសិនបើអ្នកចុចភ្ជាប់ទៅកាន់ភាគីទីបី រួមទំាងនៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អ្នកនិងត្រូវចាកចេញពីគេហទំព័រ CareerLink.asia ហើយអ្នកនឹងទៅកាន់ទីកន្លែងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ យើងមិនអាចទទួលយកទំនួលខុសត្រូវទំាងអស់ សំរាប់មាតិកាកន្លែងផ្សេងឡើយ។ យើងមិនអាចទទួលយកនូវទំនួលខុសត្រូវទំាងអស់អំពីមាតិកាពីក្រុមហ៊ុន ឬក៏មនុស្សផ្សេងឡើយ ទោះបីជាយើងបញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រ CareerLink.asia ក៏ដោយ។ ក្នុងករណីនេះ សូមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌបទប្បញ្ញាត្តិ ឬមាតិកាទំាងអស់។


អំពីសេវាកម្មនិងព័ត៏មាននៅក្នុងគេហទំព័រ CareerLink.asia
 សេវាកម្មុ, មាតិកា ត្រូវបានរក្សាសិទ្ឋិដោយ CareerLink.asia ហើយនិងសិទ្ឋិដ៏ទៃទៀតដែលជារបស់យើង ឬអ្នកទាមទារស្របច្បាប់ដែលបានយល់ព្រមជាមួយយើង ហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចធ្វើការចំលង ផលិត ផ្ទុកឡើង ការជូនដំណឹង ការបញ្ជូន និងការចែកចាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាត្តពីយើងឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀត រាល់សិទ្ឋិទំាងអស់អំពី និក្ខិត្តសញ្ញា និងសញ្ញាសេវាកម្ម អំពី CareerLink.asia ដែលជារបស់យើង អ្នកប្រើប្រាស់ទំាងអស់មិនអាចប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត្តពីយើងឡើយ។

នៅពេលដែល CareerLink.asia ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចទាញយកឯកសារ រូបភាព កម្មវិធី, CareerLink.asia អនុញ្ញាត្តអោយអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រើវាសំរាប់ផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលយើងទទួលស្គាល់អំពីបំនងប្រាថ្នារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ តែមិនមែនមានន័យថា CarerLink.asiaផ្តល់សិទ្ឋិអោយអ្នកផ្សេងទៀតនោះទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចធ្វើការទាញយកឯកសារចម្លង ផលិត ការផ្ទុកឡើង ជូនដំនឹង ការបញ្ជូន ឬក័ចែកចាយឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវធ្វើតាម នៅពេលវាទាមទារសិទ្ឋិស្របច្បាប់ អោយបង្ហាញជំហានផ្សេងៗ អំពីការកាន់កាប់ឯកសារទំាងអស់នោះ។ សូមបង្ហាញការទិញយកព័ត៏មានរបស់យើងដោយមានការទទួលខុសត្រូវទំាងស្រុងរបស់អ្នក។ យើងមិនទទួលយកភាពដែលជាទំនួលខុសត្រូវណាមួយដែលគ្រាន់តែជាការធានាអំពីព័ត៏មាន និងមាតិកាទំាងអស់មានភាពត្រឹមត្រូវឡើយ។


គំាទ្រសេវាកម្ម
និយាយអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ CareerLink.asia យើងឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីមែលសំរាប់សំនួរដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានសួរតាមរយៈអ៊ីមែល។ យើងមិនជ្ធ្វើការឆ្លើយតបតាមរយៈទូរស័ព្ទ ទូរសារ ឬក៏តាមវិធីសាស្រ្ត ផ្សេងឡើយ។ វត្ថុបំនងដែលគំាទ្រ និងត្រូវបានកំនត់ចំពោះសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូននៅ CareerLink.asia។ អំពីកុំព្យួទ័រ ឧបករណ៏ទំនាក់ទំនង កម្មវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានប្រើ និងឧបករណ៏ទំាងអស់ដែលទាកទងនិងអ៊ិនធឺណេត យើងមិនយល់ព្រមឡើយ។ លើសពីនេះទៅទៀត សូមយល់ថា CareerLink.asia អាចមានករណីដែលយើងមិនអាចគំាទ្រដល់ការផ្តល់ជូននូវខ្លឹមសារក្នុងគេហទំព័រ Careerlink.asia។


អំពើហាមឃាត់
ខាងក្រោមនេះជាអំពីហាមឃាត់នៅក្នុងគេហទំព័រ CareerLink.asia។ យើងរក្សាគុណភាពរបស់គេហទំព័រ CareerLink.asia និងដើម្បីមានមនុស្សប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណេតតាមរយៈ គេហទំព័រ CareerLink.asia អោយមានប្រសិទ្ឋិភាព។
(1) ទង្វើក្នុងការរំលោភបំពានលើច្បាប់ និងបញ្ញាត្តិ។ ទង្វើមួយដែលអ្នកអញ្ជើញឬលើកកម្ពស់ជាអំពើខុសច្បាប់។
(2) សកម្មភាពមួយដែលរំខានដល់ការដំណើរការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ឬការប្រតិបត្ដិការផ្សេងទៀត។
(3) សកម្មភាពមួយដែលរំខានដល់រដ្ឋបាល CareerLink.asia ឬប្រព័ន្ធបណ្តាញ
(4) ទង្វើមួយដែលរំលោភដល់កិត្តិយសរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត, ការជឿទុកចិត្ត, សិទ្ធិឯកជន សិទ្ធិសាធារណៈឬសិទ្ធិផ្សេងៗទៀត។
(5) ទង្វើមួយដែលបង្កាច់បង្ខូចមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត, ការគំរាមកំហែង ការយាយី ឬការធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតខូចខាត ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗទៀត។
(6) ទង្វើមួយដើម្បីផ្ទុកឡើងរួមចំណែកជាប់គ្នា, ការចុះឈ្មោះជាប់គ្នារូបភាពដ៏ធំមួយ (រូបភាព) ឬមាតិកាដូចគ្នា
(7)ទង្វើបន្លំធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ទៀត
(8) សង្វាក់អ៊ីមែល ការបញ្ជូនអ៊ីមែលឥតបានការ
(9) សកម្មភាពអ្នកប្រមូល ឬក៏កើនឡើងនូវព័ត៏មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត
(10) លើសពីនេះទៅទៀត សកម្មភាព ឬក៏ទង្វើដែលប្រឆំាងនិងដីការសាធារណៈនិងសីលធម៌


3. ព័ត៏មានពីអ្នកប្រើប្រាស់

រាល់សិទ្ឋិទំាងអស់ដែលពាក់ព័ន្ឋនិងប្រវត្តិរូបសង្ខេបដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហាញការរួមចំនែកនៃការងារ មាតិកាសារ, ឯកសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានផ្ទុកឡើងនៅក្នុងទិន្នន័យ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលបានផ្តល់ជូនដោយ CareerLink.asia ជាកម្មសិទ្ខិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ CareerLink.asia អាចប្រើប្រាស់បានទំាងអស់សំរាប់រដ្ឋបាល CareerLink.asia ដោយស៊េរីនៅក្នុងចំនុចមួយដែលបានរួមចំនែកផ្តល់ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ និងអាចយល់ព្រមភាពស្រដៀងគ្នាសំរាប់ភាគីទីបី។

អ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទំាងស្រុងដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ រាល់ការរួមចំណែករបស់អ្នក។ CareerLink.asia និងក្រុមហ៊ុនដៃគូររបស់យើងមិនទទួលខុសត្រុវក្នុងការរួមចំនែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង CareerLink.asia ណាមួយទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត CareerLink.asia និងដៃគូរពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការរួមចំនែកដើម្បីលុបភាពអយុត្តិធម៍ខុសច្បាប់នោះទេ។

អ្នកមិនត្រូវធ្វើការរួមចំណែកនៃមាតិកាអោយក្លាយជាអំពើហាមឃាត់មួយដើម្បីបង្កើតក្នុងលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ CareerLink.asia ទេ ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចបន្តជាថ្មីនិងចែកចាយមាតិការបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតទេ។ ការរួមចំណែកដែលយើងបានវិនិច្ឆ័យមិនល្អសម្រាប់ CareerLink.asia យើងអាចលុបវាបានភ្លាម។

យើងអាចកែប្រែ ផ្លាស់ប្តូរ ឬផ្លាស់ទីព័ត៏មានការបោះពុម្ពផ្សាយ ហើយយើងអាចហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់បានទៀតផង។ យើងក៏អាចលុបឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់បានដែរ។ យើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវដែលស្របច្បាប់ទំាងអស់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដេលបានបង្ហាញពីជំហានទំាងអស់នេះ។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងអនុវត្តបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ជាក់ពីព័ត៏មានដេលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុះឈ្មោះ ប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ មាតិកានៃអ៊ីមែលដែលស្រដៀងនិងព័ត៏មានទំាងនេះទៅកាន់ភាគីទីបី។

(1) ពេល CareerLink.asia ត្រូវបានសួរដោយ តុលាការ ប៉ូលីស អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬក៏ជាបុគ្គលដេលមានសមត្ថកិច្ចដែលបានអនុវត្តតាមរដ្ឋបាល ឬអនុវត្តតាមតំរូវការច្បាប់។
(2) នៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះ CareerLink.asia ឬក៏ប្រព័ន្ឋថែរក្សា
(3) នៅពេលវាចំាបាច់ក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ CareerLink.asia ក្រុមហ៊ុនដៃគូររបស់យើង អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទៃទៀត ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ 
(4) ករណីផ្សេងទៀតក្នុងការយល់ស្របជាមួយច្បាប់នេះ


4. អភ័យឯកសិទ្ធិរបស់យើងពីបញ្ហាការទទួលខុសត្រូវ
 
អំពីសេវាកម្មទំាងមូលរបស់ CareerLink.asia
នៅក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ CareerLink.asia អ្នកត្រូវរៀបចំម៉ាស៊ីនដែលជាគ្រឿងសំរាប់ដំនើរការ ឬការទំនាក់ទំនងជាចំាបាច់ ហើយអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទំាងអស់ រាល់ការចំនាយរបស់ខ្លួនង្នកផ្ទាល់នៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ CareerLink.asia។ យើងមិនចូលរួមក្នុងចំនែកម៉ាស៊ីនទាំងនេះទេ។

យើងមិនធានាខុសត្រូវរាល់ការពាក់ព័ន្ឋទៅនឹងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនត្រូវបានរូមបញ្ចូល នៅក្នុងនោះមិនមានការលុកលុយពីភាគីទីបី ឬក៏ដោយប្រការផ្សេងៗដូចជា មេរោគអំពីមាតិកា ឬព័ត៏មានដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ CareerLink.asia។ យើងមិនធានាបន្តបម្រើដោយគ្មានការប៉ះពាល់ ដំនើរការខុសប្រក្រតី ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងមិនធានាក្នុងការស្តារ ឬការយកចេញនៃវីរុស និងធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ដ៏ទៃទៀតនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនោះទេ។

យើងមិនធានាអំពីភាពជឿជាក់ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពអាចជឿទុកចិត្តបាន គោលបំនងដែលអាចធ្វើបាន លទ្ឋផលដែលកើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់ព័ត៏មាន សេវាកម្មនៅក្នុង CareerLink.asia។ នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានរងការខូចខាតដោយការទាញយកឯកសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង ឬក៏ការប្រើប្រាស់នៃ CareerLink.asia វាគឺជាហានិភ័យមួយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយវានឹងត្រូវបានរក្សាឡើងវិញដោយជាបន្ទុករបស់អ្នក។


ការរំខានមួយនៃការបម្រើ, អភ័យឯកសិទ្ធិពីការទទួលខុសត្រូវ
យើងអាចបញ្ឍប់សេវាកម្មរបស់ CareerLink.asia សំរាប់ហេតុផលមួយចំនួននៅក្នុងពេលណាក៏ដោយ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងភាគីទីបី អោយតែមានការរំខានពីសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវទំាងអស់ឡើយ បើទោះបីអ្នកត្រូវបានខូចខាតក៏ដោយ ពិព្រោះការប្រើប្រាស់នេះវាមិនត្រឹមត្រូវសមស្របឡើយ។ នៅពេលយើងធ្វើការណែនំាមួយចំនួន យើងធានាខុសត្រូវសំរាប់តែការគោរពតាមការណែនំារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។


5. គោលនយោបាយឯកជន

CareerLink.asia គ្រប់គ្រងព័ត៏មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងម៉ត់ចត់ នេះបើយោងទៅតាមគោលការណ៏ឯកជន។ សូមពិនិត្យមើលទំព័ រគោលការណ៏ឯកជន ហើយអ្នកប្រើប្រាស់និងយល់ព្រមអំពីរឿងនេះ។

6. ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនេះ

យើងមានសិទ្ឋិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមាតិកានៃលក្ខខណ្ឌនេះ។ សូមបញ្ជាក់គ្រប់ពេលព្រោះវាអាចមានការកែប្រែមួយចំនួននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ។ នៅពេលដែលអ្នកបន្តប្រើ បណ្តាញរបស់យើង ហើយវាត្រូវបានគេប្រើនោះ អ្នកនឹងយល់ព្រមទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរនៃលក្ខខណ្ឌអនឡាញរបស់យើង។