CareerLink.asia គ្រប់គ្រងព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយយើងជឿជាក់ថា វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីដឹងអំពីរបៀបដែលយើងចរចាព័ត៍មានអំពីអ្នកថា យើងអាចទទួលព័ត៍មានពីគេហទំព័រ CareerLink.asia។ សូមអានខាងក្រោមនេះ និងបានយល់បន្ថែមទៀតអំពីគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់យើង។
អ្នកនឹងយល់ព្រមគោលនយោបាយឯកជនភាពនេះប្រសិនបើអ្នកបានប្រើ carrierLink.vn ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទៅនឹងគោលនយោបាយនេះសូមកុំប្រើគេហទំព័រនេះ។


ព័ត៍មានត្រូវបានប្រមូល
 
CareerLink.asia ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក, អ៊ីម៉ែល, អាស័យដ្ឋាន, លេខទូរស័ព្ទ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងការពិពណ៌នាដទៃទៀតដែលអាចត្រូវបានប្រើ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលមួយនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយតេហទំព័រ CareerLink.asia, ហើយនៅពេលដែលអ្នកប្រើ គេហទំព័រ CareerLink .asia។
នៅពេលដែលអ្នកចូលដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើង, យើងមិនស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកមិនអាចចូលដំណើរការតំបន់ដែលទាមទារឱ្យមានការចុះបញ្ជី លុះត្រាតែអ្នកបានចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯង។ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានតែមួយគត់ដើម្បីឱ្យយើងបំពេញតម្រូវការភ្ញៀវមួយឬត្រូវបានត្រូវការសម្រាប់តែគោលបំណងនៃអាជីវកម្មផ្នែកច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងជួរតែប៉ុណ្ណោះ។
យើងក៏ប្រមូលយកព័ត៍មាននៃការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលភ្ញៀវចូលដំនើរការគេហទំព័ររបស់ពួកយើងដូចជា អាស័យដ្ធានIP, កម្មវិធីកុំព្យួទ័រសំរាប់បើកវិបសាយអាន និងប្រភេទប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ, កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាដែលអ្នកចូលដំនើរការគេហទំព័រនេះ និងសេចក្តីពណ៍នាផ្សេងទៀត។ យើងអាចបញ្ចូលព័ត៍មានការប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងព័ត៍មានកំនត់ផ្ទាល់ខ្លួនបានថែមទៀត។


តើយើងប្រើប្រាស់ព័ត៏មានដោយរបៀបណា
 
ជាធម្មតាយើងប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកផ្ដល់អោយតែមួយគត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកឬដើម្បីដំណើរការការស្នើរសុំរបស់អ្នក។ ព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែប្រសិនបើចំាបាច់ដើម្បីបំពេញតាមការស្នើសុំ ឬគោលបំនងដែលទាកទង។ យើងមិនផ្តល់ព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅអោយភាគីទីបីសំរាប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកនោះទេ ប៉ុន្តែយើងអាចចែករំលែកព័ត៍មានជាមួយនិងក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលយើងបានជួលអោយផ្តល់សេវាកម្មសំរាប់យើង។
យើងអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានបានផងដែរនៅពេលដែលវាត្រូវបានកំណត់ឱ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើភាគីទីបីនៅពេលដែលធ្វើការបង្ហាញឬការផ្តល់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និងករណីណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដែលយើងបានកំណត់បានយ៉ាងសមរម្យ វាចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាដល់បុគ្គលនោះ។
ការគ្រប់គ្រងនៃព័ត៍មានអតិថិជនរបស់ CareerLink.asia អាចនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅអោយអ្នកស្នង ឬក៏បុគ្គលគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែលបានតែងតាំងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបញ្ចូលគ្នា បានទិញ ឬក៏ក្ស័យធន។


សន្តិសុខនៃពត៌មានដែលប្រមូលបាន
 
យើងគ្រាន់តែប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មដោយយុត្តិធម៌របស់យើងនិងគោលបំណងតែមួយគត់ដែលទាក់ទងហើយយើងរក្សាបាននូវការការពារដែលសមរម្យ
ដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខ សុចរិត ភាពត្រឹមត្រូវ និងមានភាពឯកជននៃពត៌មានដែលអ្នកបានផ្ដល់។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងបានចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាថា ភាគីទីបីដែលយើងបានផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ ត្រូវតែការពារពត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់។


Cookies
 
Cookies គឺជាឯកសារតូចមួយដែលត្រូវបាន Download ចូលក្នុងកំណត់ត្រាក្នុងគេហទំព័រមួយ។
យើងប្រើ់cookiesដើម្បីចាកចេញពីកំនត់ត្រានៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទស្សនាឬក៏សំរាប់គោលបំនងរបស់អ្នកទស្សនាដែលមិនចង់មើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ដូចគ្នាម្តងហើយម្តងទៀតនោះទេ។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងប្រើcookiesដើម្បីផ្គត់ផ្គង់មាតិកាសំរាប់ការទាក់ទាញចំនាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនា និងគោលបំនងផ្សេងទៀត។
នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ពួកយើង យើងអាចប្រើភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយនៅខាងក្រៅដើម្បីអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយមួយ។​ Cookies បានទទួលដោយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបដាមួយដែលត្រូវបានប្រមូលដោយទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្ម ហើយCareerLink មិនអាចចូលដំនើរការព័ត៍មានបានទេ។ កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនត្រូវបានកំនត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការទទួលcookiesនៅពេលណាដែលអ្នកមើលគេហទំព័រមួយនេះ។ ប្រសិនបើវាជាសេចក្តីប្រាថ្នា អ្នកបដិសេធន៏cookiesហើយអាចកំនត់កម្មវិធីរុករកមួយដើម្បីផ្តល់នូវការព្រមាននៅពេលដែលអ្នកផ្ញើcookies។​ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចមានចំនុចមួយដែលបានក្លាយទៅជាការកំនត់បែបមិនត្រឹមត្រូវ។


តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត
 
ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់មួយទៅតំបន់ភាគីទីបី រួមទំាងនៅលើការផ្សព្វផ្សាយ អ្នកនិងចាកចេញពីគេហទំព័រ CareerLink.asia ហើយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ភាគីទីបី​ ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខ ឬមាតិកាណាមួយដោយគេហទំព័រផ្សេងឡើយ។


កែប្រែ និង លុបព័ត៍មានគណនេយ្យរបស់អ្នក
 
អ្នកអាចកែសំរួលព័ត៍មានគណនេយ្យរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ បើទោះបីជាវាបានលុបព័ត៍មានរបស់អ្នក យើងនៅតែអាចរក្សាព័ត៍មានរបស់អ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយវិវាទ អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកយើងហើយដោយសារតែតំរូវការបច្ចេកទេស តំរូវការផ្នែកច្បាប់ និងឧបសគ្គដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខ និងការប្រត្តិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើង។
 

ផ្លាស់ប្តូរទៅគោលការណ៏នេះ

យើងមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមាតិការបស់គោលនិយោបាយនេះ។ សូមបញ្ជាក់ទំព័រនៃគោលនិយោបាយនេះគ្រប់ពេលដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរនៃការការពារឯកជនភាពរបស់យើង។ លើសពីនេះទៀត យើងនិងជូនដំនឹងដល់អ្នកពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងអ៊ីម៉ែល នៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរច្រើន អំពីការប្រើព័ត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ចំពោះករណីដែលអ្នកបានបដិសេធន៏គោលនយោបាយរបស់ CareerLink.asia បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូររបស់យើង សូមទាក់ទងយើងតាមអ៊ីម៉ែលខាងក្រោមនេះ (contact@careerlink.com.kh)។ នៅពេលដែលអ្នកបន្តប្រើគេហទំព័ររបស់យើង ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ យើងពិចារណាថា អ្នកបានយល់ព្រមការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឯកជនភាពតាមអនឡាញរបស់យើង។