ដើម្បីស្វែងយល់ព័ត៍មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើង (ស្វែងរកបុគ្គលិក បណ្តាញសេវាជ្រើសរើស) សូមទាក់ទង


            Phnom Penh Office:

 

               No.232 st.274 PHNOM PENH Center, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
               Tel: (+855)023-223 043
               Email: contact@careerlink.com.kh

 

 

               

កន្លែងដែលមានសំគាល់សញ្ញា * ត្រូវបានទាមទារ