• ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន
CareerLink ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នំា 2006 គឺជាភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ក្នុងការផ្គតផ្គង់បុគ្គលិកដេលមានសមត្តភាពខ្ពស់ជាច្រើនរយនាក់ទៅអោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនជាង300 កំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មស្វែងរកបុគ្គលិកនិងមានក្រុមហ៊ុនជាង500ទៀតដែលនឹងកំពុងចង់ប្រើប្រាស់ សេវាកម្មជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ពួកយើង។


• ទស្សនរបស់យើង (បង្កើតអាជីបមួយជោគជ័យ ទាក់ទងទៅកាន់ CareerLink)
ការអះអាងយ៉ាងពេញលេញនិងយល់ពីតំរូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងការតភ្ជាប់ទៅកាន់បេក្ខជនដែលសាកសមបំផុត។ CareerLink Asai តែងតែប្តេជ្ញាចិត្តស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អបំផុត ដែលមានអត្ថប្រយោជន៏ទាំងខាងក្រុមហ៊ុន និងនិយោជិកដើម្បីជាជំរើសក្នុងការបង្កើតមុខរបរអាជីប។ 


• សេវាកម្មស្វែងរកបុគ្គលិក
សេវាកម្មស្វែងរកបុគ្គលិកគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមាន ប្រសីទ្ឋិភាព ខ្ពស់បំផុតក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពសមស្របនិងមុខតំណែង អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ឬក៏ជានាយកសំរាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ អ្នកដោយប្រើប្រាស់ក្រុមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើង ដែលពោរពេញទៅដោយចំនេះដឹង ឯកទេស និងជំនាញរបស់ពូកគេក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់។

- ការតភ្ជាប់ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង
ប្រភពបេក្ខជនដែលយើងបានមកពីគេហទំព័រទិន្នន័យ គេហទំព៍រផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម ដែលទំាងអស់នេះអាចតំរូវទៅតាមតំរូវការបុគ្កលម្នាក់ៗ។ វាអាចជួយដោះស្រាយពេលវេលារបស់ក្រុមហ៊ុន និងថ្លៃជ្រើសរើសបុគ្គលិក។

- ជំនាញអ្នកជ្រើសរើស
បន្ទាប់ពីការវាយតំលៃនិងស្វែងយល់អំពីតំរូវការរបស់អ្នករួចហើយ បុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៏របស់ពួកយើង និងធ្វើការស្វែងរក វាយតំលៃ និងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្តភាពរបស់បេក្ខជន មុននឹងបញ្ជូនព័ត៍មានលំអិតរបស់បេក្ខជនទៅកាន់អតិថិជន។


• បណ្តាញសេវាកម្មជ្រើសរើស
CareerLink គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអាចជួយស្វែងរកបេក្ខជនដែលសាកសមបំផុតសំរាប់អ្នក។

- ការផ្សព្វផ្សាយការងារ
ការផ្សព្វផ្សាយការងារគឺជាវីធីសាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ឋីភាព ក្នុងការជ្រើសរើស។
ជាមធ្យមមានអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើជាង100.000នាក់កំពុងស្ចែងរកការងារនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

- ដំនើរការទិន្នន័យប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ទិន្នន័យប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ CareerLink មានជាង500.000 ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ និងមានប្រវត្តីរូបសង្ខេបថ្មីៗជាង 1000 ដែលត្រូវបានគេបង្ហោះឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។


ចង់ដឹងព័ត៍មានបន្ថែមអំពីពួកយើង សូមទាក់ទង

Address: No.232 st.274 PHNOM PENH Center, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (+855)023-223-043
Email: contact@careerlink.com.kh

អតិថិជនរបស់យើង    Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam    Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)    Công Ty CP Bán Lẻ CT ( C.T Retail - A member of C.T Group )